Stránky archivu československé psychologie obsahují digitalizované materiály (textové dokumenty, fotografie, video a audionahrávky) dokumentující vývoj oboru v našich zemích od jeho počátků až po současnost.

Snahou a cílem autorů při tvorbě archivu bylo soustředit významné dobové materiály, které jsou uložené v řadě institucí a na různých platformách, na jedno snadno dostupné místo a zpřístupnit zájemcům a badatelům v oboru historie české a slovenské psychologie obsáhlý zdroj informací.

Rozdělení archivu do osmi tematických oddílů má napomoci přehlednosti stránek a snazší navigaci, stejně jako možnost vyhledávání – podle názvů souborů anebo podle slov vyskytujících se v souborech. Stručná anotace obsahu každého oddílu a pododdílu archivu pak nabízí první orientační informaci ještě před otevřením. U všech souborů původem z „kamenných“ archivů lze nalézt v metadatech zdrojovou informaci; ta je snadno odvoditelná i u souborů získaných z jiných zdrojů. Žádný z dokumentů v archivu nebyl zveřejněn bez získání souhlasu držitele majetkových autorských práv k dílům nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů.

V současnosti je archiv tvořen přibližně deseti tisíci položkami. Navzdory systematickému sběratelskému úsilí autorů však stále nedokumentuje dostatečně všechny významné momenty vývoje české a slovenské psychologie. Obracíme se proto na návštěvníky stránek s prosbou a výzvou k průběžnému doplňování stránek. S relevantními textovými dokumenty či fotografiemi, jež byste byli ochotni na stránkách archivu sdílet, se prosím obracejte na níže uvedený kontakt.

Autory archivu jsou pracovníci Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i., Radovan Šikl a Dalibor Vobořil. Archiv v nynější podobě a rozsahu by nicméně nemohl vzniknout bez přispění řady kolegů a kolegyň, jimž náleží za jejich pomoc poděkování. Jmenovitě prof. PhDr. Aleně Plhákové, CSc. a PhDr. Milanu Kožiakovi za poskytnutí cenných materiálů a neméně hodnotných rad a doporučení k obsahu archivu. PhDr. Jindřišce Kotrlové za dobré nápady a vydatnou pomoc při popularizaci archivu, zprostředkování přístupu k materiálům Českomoravské psychologické společnosti a za poskytnutí materiálů z osobního archivu doc. Václava Břicháčka. Doc. PhDr. Stanislavu Hvozdíkovi, CSc. za cenné konzultační rady a za poskytnutí materiálů o svém otci, prof. Jánovi Hvozdíkovi. PhDr. Simoně Hoskovcové, Ph.D. za pomoc při vyhledávání a pořizování dokumentů v archivech a za zpřístupnění osobního archivu prof. Jiřího Hoskovce. Osobnostem české a slovenské psychologie, prof. Jánu Grácovi, prof. Janu Vymětalovi a doc. Petru Kulišťákovi za doplnění textových a obrazových materiálů z osobních archivů. Mgr. Markétě Černé, Ph.D. za pomoc při vyhledávání a pořizování dokumentů a za poskytnutí materiálů z osobního archivu prof. Libora Míčka. Mgr. Janě Kouřilové, Ph.D. za zpracování dvou oddílů archivu. PaedDr. Simonetě Dembické za sdílení materiálů z osobního archivu svého otce, prof. Jozefa Kurice. Doc. PhDr. Lubomíru Kostroňovi, M.A., CSc. za nabídku fotografií z osobního archivu. PhDr. Markétě Rokytové za sdílení materiálů z osobního archivu dr. Hany Junové. MUDr. Mariánu Kondášovi, PhD. a doc. PhDr. Slávce Démuthové, PhD. za sdílení materiálů z osobního archivu prof. Ondreje Kondáše. PhDr. Renátě Köttnerově za zpřístupnění osobního archivu doc. Jana Papici. Miriam a Eleně Kubičkové za poskytnutí materiálů z osobního archivu dr. Luďka Kubičky. Mgr. Alžbětě Candia Muñoz za nabídku fotografií svého dědečka, prof. Zdeňka Matějčka, a Mgr. Marku Roháčkovi z občianskeho združenia Návrat za nabídku videonahrávky přednášky a rozhovoru s prof. Zdeňkem Matějčkem. Zuzaně Diamant za sdílení materiálů z osobního archivu svého otce, dr. Jiřího Diamanta. Mgr. Peteru Šebáňovi a Mgr. Veronice Koutné, Ph.D. za pomoc při vyhledávání a pořizování dokumentů v archivech a knihovnách. Prof. Mgr. Peteru Halamovi, PhD., doc. PaedDr. Vladimíre Kurincové Čavojové, PhD. a Kataríně Hornáčkové za poskytnutí materiálů z knihovny Ústavu experimentálnej psychológie SAV a fotografického alba ústavu. Mgr. Denise Fedákové, PhD. za poskytnutí fotografií a textů o Spoločenskovednom ústavu SAV. Doc. PhDr. Matúši Šuchovi, Ph.D. za poskytnutí materiálů o katedře psychologie FF UP a za souhlas s popularizací archivu na stránkách Českomoravské psychologické společnosti. Prof. PhDr. Filipu Smolíkovi, Ph.D., DSc. za udělení souhlasu s přístupem k archivním materiálům Českomoravské psychologické společnosti. Mgr. Petru Jančíkovi za nalezení a naskenování dobových fotografií z Psychologických dnů. Martě Macálkové, ing. Michalu Salajovi a Zdeňku Hurychovi ze Střediska společných činností AV ČR za hodiny konzultací, návrhy četných uživatelských usnadnění a naprogramování internetových stránek archivu. Mgr. Radku Lomnickému z Právního odboru Střediska společných činností AV ČR za právní konzultace. Konečně poděkování náleží všem osloveným osobnostem české a slovenské psychologie a institucím disponujícím majetkovými autorskými právy za udělení souhlasu se zveřejněním obrazových a textových materiálů v archivu.

Další informace o archivu československé psychologie můžete získat zde a zde.

Kontaktní adresa: info@archiv-psychologie.cz